• Čeština
 • English

CASE STUDY

K přiblížení výhod, které spolupráce s naší společností klientům přináší, uvádíme níže dva velmi zjednodušené příklady poskytovaných služeb. Jako modelové jsme zvolili služby pro podnik střední velikosti, který ke svému rozvoji plánuje větší investici. Na straně druhé pak pro bankovní dům poskytující externí financování takovéto investice.

Je třeba zdůraznit, že etický kodex First Advantage nepřipouští konflikt zájmů. Tedy není možné v jednom obchodním případě být jak na straně podniku, tak i na straně bankovního domu, čili zastupovat dva klienty s rozdílnými zájmy v jednom obchodním případě.

First Advantage samozřejmě nabízí libovolnou kombinaci uvedených služeb. Naše pomoc klientovi může spočívat v poskytnutí jediné níže uvedené služby, nebo naopak v komplexu služeb jdoucích celým životním cyklem projektu.

Služby First Advantage pro klienty kteří peníze a peněžní služby poptávají

 

Projektové fáze
(možný scénář, zjednodušeno)

Služby First Advantage pro klienty kteří peníze poskytují

Příklad: PODNIK střední velikosti plánující větší investici

Příklad: BANKA nabízející externí financování investic


 1. Odvětvová analýza trhu
 2. Studie obchodních vztahů v daném odvětví
 3. Technická studie odvětví
 4. Předběžná studie proveditelnosti
 5. Předběžná studie financování

Iniciace a vymezení projektu

Je identifikován problém, který má být projektem vyřešen, jsou formulovány představy o tom, čeho má být projekčním řešením dosaženo, do kdy a s jakými náklady

 

 

 

 1. Obchodní studie proveditelnosti (analýzy trhu)
 2. Obchodní risk analýzy
 3. obchodní stránka projektu,

Ověření projektu – posuzují se:

 1. obchodní stránka projektu

 

 1. Technická studie proveditelnosti
 2. Technická risk analýza a návrh nápravných opatření
 1. technická stránka projektu

 

 1. Ekonomicko-finanční studie proveditelnosti investice
 2. Vypracování principů pro sestavení finančního modelu, jeho sestavení nebo pomoc se sestavením
 3. Analýza návratnosti a proveditelnosti investičního záměru
 4. Finanční risk analýza s návrhy nápravných opatření
 5. Cost and Value analýza
 1. finanční stránka projektu

 

 

 1. Plán financování včetně studie finančních toků
 2. Sestavení nebo revize investorem vypracovaného business plánu
 3. Vypracování rozpočtu projektu
 4. Ocenění projektu a exit strategie
 5. Identifikace rizikových položek rozpočtu a možností ke snížení nákladů
 6. Studie proveditelnosti projektu
 7. Studie podmínek realizace projektu

Přípravné plánování

Vypracovává se business plán společnosti zahrnující dopady realizace projektu, upřesňují se cíle projektu, vytváří se postup k dosažení zvolených cílů, stanovují se požadavky na zajištění projektu zdroji, sestavuje se projekční tým, projekční tým zahajuje vypracování potřebné realizační dokumentace (projektová dokumentace, harmonogram, rozpočet atd.)

 

 

 1. Zpracování Výzvy na podání nabídky pro financování projektu (RFP)
 2. Zajištění externího financování a negociace úvěrové dokumentace

Zajištění finančních zdrojů

Realizuje se poptávka na externí financování projektu, vyjednávají se podmínky a vypracovává se úvěrová dokumentace

 

 1. Obchodní risk analýza
 2. Posouzení technické části projektu
 3. Analýza technické studie proveditelnosti
 4. Technická risk analýza a návrh nápravných opatření, sledování řízení rizik
 5. Posouzení investiční realizovatelnosti
 6. Ekonomicko-finanční studie proveditelnosti
 7. Finanční risk analýza s návrhy nápravných opatření
 8. Cost and Value analýza
 9. Posouzení komplexnosti projektu
 10. Oponentura business plánu žadatele
 11. Sestavení plánu rizik investičního projektu
 12. Studie proveditelnosti projektu
 13. Studie podmínek realizace projektu


 1. Zajištění řízení Cash Flow projektu
 2. Řízení čerpání finančních zdrojů
 3. Finanční controlling projektu
 4. Řízení nákladů v celém průběhu projektu
 5. Dozor nad efektivitou investiční akce
 6. Finanční reporting
 7. Kontrola plnění ekonomicko-finančních parametrů investice
 8. Zastupování klienta ve věcech finančních na všech úrovních vůči dalším účastníkům projektu

Realizace projektu

 1. projektovým týmem je realizován management projektu

 

 1. Kontrola kovenantů a věcné realizace (účelnost)
 2. Kontrola účelnosti a efektivnosti čerpání finančních zdrojů
 3. Finanční controlling projektu
 4. Finanční reporting
 1. Vytvoření Cost centra
 2. Organizace výběrového řízení na generálního dodavatele (dílčí dodavatele), vyhodnocení a doporučení jako podklad k rozhodnutí investora
 3. Vypracování balíčku typových smluv pro investora
 4. Controlling dodavatelských smluv
 5. Dohled a poradenství v oblasti obstarávání dodávek
 6. Reporting obchodních smluv v oblasti obstarávání dodávek
 7. Realizace tendrů na dodávky
 8. Vypracování smluv na dodávky
 1. je připraven a realizován systém obstarávání dodávek a subdodávek, management smluv, přejímka a reklamace dodávek
 1. Controlling výběrových řízení na dodavatele a subdodavatele
 2. Controlling dodavatelských smluv
 3. Reporting obchodních smluv v oblasti obstarávání dodávek
 1. Analýza oprávněnosti zvýšených nákladů požadovaných generálním dodavatelem a dílčími dodavateli
 1. je realizován komplex činností k zajištění fyzické výstavby projektu, managementu kvality, změn, rizik, vedení záznamové dokumentace, stavební a technologický dozor, přejímky, správa majetku atd.

 


 1. Kontrolní a finální reporting z realizace díla

Předání projektu

Projektovým týmem je předán projekt do užívání

 

 1. Kontrolní a finální finanční reporting z realizace díla

 

 1. Konzultační služby a nápravná opatření při neplnění cílů z provozu projektu

Provozování projektu

Společnost provozuje projekt


 1. Kontrolní činnosti k zajištění výnosů z projektu k zajištění úhrady úroků a jistiny úvěru

 

Copyright 2010-2024. All rights reserved.